شاسی کشی| شاسی کشی با دستگاه|شاسی کشی با الکتروهیدرولیک

شــاسی کشی اتـومبیل با دستگاه الکترو هیدرولیک (با تضمین) این دستگاه قادر به ترمیم شاسی بدون ریختگی رنگ و بدون گرفتن حرارت که بـاعث ضـعیـف شدن شاسی مـیـگردد در انـواع اتومـبـیـلهای سـواری و شاسی دار میـبـاشد صـاف کردن و پیچیدگی اکسل و تـنظیم سر چرخها (در جا) توسط دستـگاه انـجام مـیشود شـاسـی کشی طبـق نقشه کـارخانه و انـدازه گیریهای دقیق انجام میشود شاسی کشی معمولابـه صـورت سنتی و غیراستانداردانجام می شود، که حاصل کارتاثیرنامطلوبی،برعملکردسیستمهای مختلف خودرو،ازجملاتعلیق و جلوبندی می گذارد.بااستفاده ازدستگاهCAR-O-LINER تمامی مراحل شاسی کشی باکمک سیستمهای الکترونیکی وارتباط بلوتوس وپردازش اطلاعات مبناوصحیح،توسط کامپیوتر مقایسه شده.سپس باکمک جکهای کشنده قوی،بانیروی محاسبه شده ودقیق و همچنین نظارت کامپیوتر،شاسی به حالت اول بازمیگردد.100%تضمینی