پولیشکاری|انواع پولیش|واکش خودرو|خش گیری ماشین

به طور کلی دو نوع پولیشکاری ماشین وجود دارد،حالت پولیشکاری دستی و پولیشکاری با استفاده از دستگاه. بیشتر مردم فکر می کنند که حالت پولیشکاری دستی روشی قدیمی و حالت پولیشکاری دستگاهی روشی مدرن است که در حقیقت اینگونه نیست.هر کدام از این پولیشکاری ها کارایی خاص خود را دارند.فرض کنید شما می خواهید یک قسمتی از بدنه ماشین را که دارای گودی است یا فرو رفته پولیشکاری کنید قطعا با دستگاه نمی توانید و با دست باید انجام دهید.به طور کلی پولیش کاران حرفه ای علاقه ای به استفاده از دستگاه پولیشکاری ندارند و ترجیح می دهند که با دست پولیشکاری را انجام بدهند و عقیده دارند که با دست تسلط بیشتری به پولیشکاری دارند.