• صفکاری و نقاشی|صافکاری 100 درصد تضمینی|نقاشی کوره ای
  • صفکاری و نقاشی |صافکاری تضمینی|
  • نقاشی کوره ای|لیسه گیری|صافکاری و نقاشی|
  • صافکاری تضمینی|صافکاری بدون رنگ| رنگ کوره ای
  • صافکاری 100 درصد تضمینی|لیسه گیری|ضافکاری و نقاشی
  • صافکاری بدون رنگ|نقاشی کوره ای

خدمات صافکاری دات ای ار

يـکي از مهم تـريـن خدماتي که تـوسط گـروه safkary.ir انـجـام مـيـشـود، لیـسه گیـری ماشيـن اسـت. از مــهـم تــريـن ويـژگي هايي که ليـسه گيري ماشين با خود يدک ميـکشد ، لفظ جـمـله ماشـيـن بـدون رنـــگ است؛بـــله دقيـقا ماشين بدون رنگ. مـــا مــيـتـوانـيـم خــودروي شـمـا رو در مواردي از نام خودروي رنگ شده با تکنيک ليسه گيري بر حذر داريم !