شاسی کشی|شاسی کشی با دستگاه|شاسی کشی با الکتروهیدرولیک

شاسی کشی اتومبیل با دستگاه الکترو هیدرولیک (با تضمین) این دستگاه قادر به ترمیم شاسی بدون ریختگی رنگ و بدون گرفتن حرارت که باعث ضعیف شدن شاسی میگردد در انواع اتومبیلهای سوراری و شاسی دار میباشد صاف کردن و پیچیدگی اکسل و تنظیم سر چرخها (در جا) توسط دستگاه انجام میشود شاسی کشی طبق نقشه کارخانه و اندازه گیریهای دقیق انجام میشود شاسی کشی معمولابه صورت سنتی و غیراستانداردانجام می شود، که حاصل کارتاثیرنامطلوبی،برعملکردسیستمهای مختلف خودرو،ازجملاتعلیق و جلوبندی می گذارد.بااستفاده ازدستگاهCAR-O-LINER تمامی مراحل شاسی کشی باکمک سیستمهای الکترونیکی وارتباط بلوتوس وپردازش اطلاعات مبناوصحیح،توسط کامپیوتر مقایسه شده.سپس باکمک جکهای کشنده قوی،بانیروی محاسبه شده ودقیق و همچنین نظارت کامپیوتر،شاسی به حالت اول بازمیگردد.100%تضمینی

با ما در تماس باشید

تلفن

Phone : 09124270762

Phone : 09034270762

Tel : 33347538

آدرس

خیابان دماوند تهران نو سی متری نیروهوایی 200 متر پایین تر از نمایشگاه رنو. اتو کلینیک تخصصی معین کار. آرزومند 09124270762